Wednesday, October 22, 2008

目录 Kajian Geografi Tempatan Tingkatan 2

Senarai Kandungan
Tajuk Muka Surat
Penghargaan 1
Pendahuluan 1
Objektif Kajian 2
Kawasan Kajian 3
- Peta Daerah 4
- Peta Kawasan Kajian 5
Kaedah Kajian 6
Dapatan Kajian 7
- Jadual dan Graf 8
Rumusan 9
Lampiran - Borang Soal Selidik 10
- Borang Dapatan Kajian 11
- Surat kebenaran membuat Kajian 12
- Surat makluman kepada ibu bapa/penjaga 13
- Surat pengenalan diri murid 14
- Surat Kebenaran ibu bapa/ penjaga 15
Rujukan 16

No comments: