Thursday, October 23, 2008

Kaedah Kajian

Kaedah-kaedah kajian yang saya gunakan adalah seperti yang berikut:
(1) Pemerhatian
Saya menjalankan pemerhatian bersama rakan saya tentang bentuk muka bumi serta jenis sistem pengangkutan di Taman Kaya.
(2)Soal Selidik
Saya telah menyoal selidik seramai 20 orang (pelajar Tingkatan 2 Lian) responden tentang jenis dan kepentingan sistem jaringan pengangkutan di Taman Kaya dengan sekolah saya.

No comments: