Friday, November 7, 2008

I'll miss u guys...

... i duno wat 2 say lerrr...
2day laz day adi...
kelly tan still so fierce...
XPP haiz...
-------------------------------------------------
Ng Chye Wen
29/10/94
0126870322
PJ-Tropicana-
Hostel...XD
PeaceGuardian_Rulez@hotmail.com
-------------------------------------------------
at first i really like everyone...
dont know dat i will luv dis class so much...
den... mayb is natural d la...
i really like dis class...
eventhough is kelly tan teach la...
i still very very x10000000 happy to b in this class...
n I'm proud 2 b this class (actually i to sui dis class...)
--------------------------------------------------
i wan 2 say thks 2 teachers, n fwens in dis class...
-kelly tan(u teach english very gud leh)
-leehuihui(duno y u very qin qie)
-WWF(omg u r d cutest teacher i ever seen)
-zhouyini(zzz i know u wei wo men hao... but...)
-Hanida(funiii!!)
-Azura(cute la...)
-yanwenzhong(haha u very gao xiao!!)
-sujianyan(sumtimes u nid giv trust on students)
-OngKeeLian(i reli like u la... not bad)
-others... lazy write adi
---------------------------------------------------
n also...fwenz u guys r so important 2 mi
-yingyi
-yichan
-kitye
-yingrou
-szekee
-jiaxin
-yeaharn
-weihang
-dingshen
-qinghe
-meiqi
-wenjun
-jianyi(zzz)
-weida
-weijin
-licher
-ziyun
-huisi
-apple
-weijie
-zhengyuan
-lixian(sry)
-kahmun
-wenjing
-qilian
-longjie(omg)
-n almost every1 in the class
thks, ur the best...
-------------------------------------------------li cher... jing ran say mi short... eat shit la u!!!
_PeaceGuardianRulez_

No comments: